Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Број:01-3287
Подгорица, 28.12.2017. године

У складу са чланом 30 Закона о младима („Службени лист ЦГ“ бр.42/2016), и чл. 3,4,5,8,9 Правилника о начину, поступку и критеријумима за додјелу средстава омладинским организацијама и контроли над реализацијом програма и пројеката („Службени лист ЦГ“ бр.23/2017), Министарство спорта расписује јавни

КОНКУРС
ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ОМЛАДИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ У 2018. ГОДИНИ

И Право учешћа на Конкурсу имају омладинске организације, организације за младе и други облици организовања младих (у даљем тексту: омладинске организације) регистроване код надлежног државног органа у Црној Гори. Подносиоци пријаве за учешће на Конкурсу, потребно је да доставе сљедећу документацију:

1. Пријава-програм који се доставља на Обрасцу 1 (Образац 1 -пријава за суфинасирање пројеката за младе за 2018 годину (1).доцx) и попуњену табелу са приједлогом буџета (формулар за будзет Министарства спорта.xлс);
2. Извјештај о реализацији програма из 2017. године, ако је програм финансиран или суфинансиран од стране Министарства спорта, који се доставља на Обрасцу 3 (образац 3 - наративни извјестај.доц);
3. Рјешење о регистрацији организације, којим се потврђује да је регистрована прије дана објављивања конкурса;
4. Изјава овлашћеног лица у омладинској организацији о истинитости података наведених у пријави за конкурс (овјерену од стране суда, нотара или органа локалне управе надлежног за послове овјеравања);
5. Потврда из Пореске управе да омладинска организација нема неизмирених пореских обавеза до 01.12.2017. године;
6. Потврда из Централне банке Црне Горе да омладинској организацији нијесу блокирани рачуни (не старија од 30 дана).

ИИ Критеријуми на основу којих се врши додјела средстава омладинским организацијама су:
- допринос у реализацији годишњег плана;
- омогућавање и оснаживање младих за учешће у свим фазама програма;
- обезбјеђење принципа учешћа, родне равноправности и једнаких могућности;
- прецизан распоред активности;
- јасно дефинисане циљне групе и број корисника у оквиру програма;
- релевантност и остварљивост програма;
- одрживост програма;
- усклађеност буџета програма са предложеним активностима програма;
- повезаност програма са претходним активностима и мисијом омладинске организације;
- капацитети омладинске организације за спровођење програма;
- искуство у управљању програмима у области у којој се конкурише и референце особа задужених за програм;
- однос према ранијим уговорним обавезама за омладинске организације које су користиле средства по основу конкурса о финансирању и суфинансирању програма на основу годишњег плана; и
- партнерства са релевантним институцијама и организацијама
- други извори финансирања омладинске организације;

ИИИ Пројекти ће бити финансирани и суфинансирани према кључним приоритетима из Стратегије за младе 2017-2021:

А. Млади остварују економску и социјалну сигурност кроз олакшан приступ тржишту рада и стицање запошљења
Б. Младима је обезбијеђен приступ квалитетном образовању
Ц. Млади су активни грађани, мотивисани и проактивно учествују у процесима доношења одлука, у развоју заједнице и креирању и спровођењу политика
Д. Млади су доброг здравља, безбиједни, имају обезбијеђен приступ адекватном систему подршке за прелазак у одрасло доба и самореализацију
Е. Млади имају приступ квалитетним културним садржајима као креатори и конзументи
Ф. Успостављен је ефикасан нормативни и институционални оквир за спровођење омладинске политике.

Конкурсом ће бити финансирани или суфинансирани програми који су у складу са активностима из Акционог плана за 2018. годину, а означене црвеном бојом у истом (Акциони план 2018- Конкурс.пдф).

ИВ Пријаве пројеката са додатном документацијом, са назнаком Конкурс за додјелу средстава омладинским организацијама за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2018. години, је потребно доставити у затвореној коверти на архиву Министарства спорта или путем поште на адресу Министарства спорта, ул. Светлане Кане Радовић бр. 3, Подгорица сваког радног дана од 08:00 до 10:00 и од 12:00 до 14:00, закључно са 26.01.2018. године. Пријаву (Образац 1) је потребно доставити и у електронској форми на ЦД-у. Уз затворену коверту је потребно доставити и попуњен пропратни акт (Пропратни акт.ДОЦ).

Коверте ће отварати Комисија за расподјелу средстава омладинским организацијама након завршетка конкурса.

Организација може аплицирати са највише два пројекта.
Износ додијељених средстава по пројекту је до 15.000,00 ЕУР.
Рок за реализацију пројекта је до 31. децембра 2018. године.

Комисија неће разматрати неблаговремене, непотпуне и пријаве које нијесу поднешене у предвиђеној пријавној форми.

Одлука о расподјели средстава биће објављена на интернет страници Министарства спорта, након чега ће бити закључени уговори између омладинских организација и Министарства спорта.
За све додатне информације можете контактирати Министарство спорта на број телефона 020 684 902.