Manja slova Veća slova RSS

Broj:01-3287
Podgorica, 28.12.2017. godine

U skladu sa članom 30 Zakona o mladima („Službeni list CG“ br.42/2016), i čl. 3,4,5,8,9 Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama i kontroli nad realizacijom programa i projekata („Službeni list CG“ br.23/2017), Ministarstvo sporta raspisuje javni

KONKURS
ZA DODJELU SREDSTAVA OMLADINSKIM ORGANIZACIJAMA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA MLADE U 2018. GODINI

I Pravo učešća na Konkursu imaju omladinske organizacije, organizacije za mlade i drugi oblici organizovanja mladih (u daljem tekstu: omladinske organizacije) registrovane kod nadležnog državnog organa u Crnoj Gori. Podnosioci prijave za učešće na Konkursu, potrebno je da dostave sljedeću dokumentaciju:

1. Prijava-program koji se dostavlja na Obrascu 1 (Obrazac 1 -prijava za sufinasiranje projekata za mlade za 2018 godinu (1).docx) i popunjenu tabelu sa prijedlogom budžeta (formular za budzet Ministarstva sporta.xls);
2. Izvještaj o realizaciji programa iz 2017. godine, ako je program finansiran ili sufinansiran od strane Ministarstva sporta, koji se dostavlja na Obrascu 3 (obrazac 3 - narativni izvjestaj.doc);
3. Rješenje o registraciji organizacije, kojim se potvrđuje da je registrovana prije dana objavljivanja konkursa;
4. Izjava ovlašćenog lica u omladinskoj organizaciji o istinitosti podataka navedenih u prijavi za konkurs (ovjerenu od strane suda, notara ili organa lokalne uprave nadležnog za poslove ovjeravanja);
5. Potvrda iz Poreske uprave da omladinska organizacija nema neizmirenih poreskih obaveza do 01.12.2017. godine;
6. Potvrda iz Centralne banke Crne Gore da omladinskoj organizaciji nijesu blokirani računi (ne starija od 30 dana).

II Kriterijumi na osnovu kojih se vrši dodjela sredstava omladinskim organizacijama su:
- doprinos u realizaciji godišnjeg plana;
- omogućavanje i osnaživanje mladih za učešće u svim fazama programa;
- obezbjeđenje principa učešća, rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti;
- precizan raspored aktivnosti;
- jasno definisane ciljne grupe i broj korisnika u okviru programa;
- relevantnost i ostvarljivost programa;
- održivost programa;
- usklađenost budžeta programa sa predloženim aktivnostima programa;
- povezanost programa sa prethodnim aktivnostima i misijom omladinske organizacije;
- kapaciteti omladinske organizacije za sprovođenje programa;
- iskustvo u upravljanju programima u oblasti u kojoj se konkuriše i reference osoba zaduženih za program;
- odnos prema ranijim ugovornim obavezama za omladinske organizacije koje su koristile sredstva po osnovu konkursa o finansiranju i sufinansiranju programa na osnovu godišnjeg plana; i
- partnerstva sa relevantnim institucijama i organizacijama
- drugi izvori finansiranja omladinske organizacije;

III Projekti će biti finansirani i sufinansirani prema ključnim prioritetima iz Strategije za mlade 2017-2021:

A. Mladi ostvaruju ekonomsku i socijalnu sigurnost kroz olakšan pristup tržištu rada i sticanje zapošljenja
B. Mladima je obezbijeđen pristup kvalitetnom obrazovanju
C. Mladi su aktivni građani, motivisani i proaktivno učestvuju u procesima donošenja odluka, u razvoju zajednice i kreiranju i sprovođenju politika
D. Mladi su dobrog zdravlja, bezbijedni, imaju obezbijeđen pristup adekvatnom sistemu podrške za prelazak u odraslo doba i samorealizaciju
E. Mladi imaju pristup kvalitetnim kulturnim sadržajima kao kreatori i konzumenti
F. Uspostavljen je efikasan normativni i institucionalni okvir za sprovođenje omladinske politike.

Konkursom će biti finansirani ili sufinansirani programi koji su u skladu sa aktivnostima iz Akcionog plana za 2018. godinu, a označene crvenom bojom u istom (Akcioni plan 2018- Konkurs.pdf).

IV Prijave projekata sa dodatnom dokumentacijom, sa naznakom Konkurs za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2018. godini, je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti na arhivu Ministarstva sporta ili putem pošte na adresu Ministarstva sporta, ul. Svetlane Kane Radović br. 3, Podgorica svakog radnog dana od 08:00 do 10:00 i od 12:00 do 14:00, zaključno sa 26.01.2018. godine. Prijavu (Obrazac 1) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi na CD-u. Uz zatvorenu kovertu je potrebno dostaviti i popunjen propratni akt (Propratni akt.DOC).

Koverte će otvarati Komisija za raspodjelu sredstava omladinskim organizacijama nakon završetka konkursa.

Organizacija može aplicirati sa najviše dva projekta.
Iznos dodijeljenih sredstava po projektu je do 15.000,00 EUR.
Rok za realizaciju projekta je do 31. decembra 2018. godine.

Komisija neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave koje nijesu podnešene u predviđenoj prijavnoj formi.

Odluka o raspodjeli sredstava biće objavljena na internet stranici Ministarstva sporta, nakon čega će biti zaključeni ugovori između omladinskih organizacija i Ministarstva sporta.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Ministarstvo sporta na broj telefona 020 684 902.