Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
Број: 01-3266
Подгорица, 26.12.2017.године

На основу члана 87 Закона о спорту (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 36/11 и 36/13 ) и чл. 3, 4, 7, 8 и 9 Правилника о ближим условима, начину, поступку и критеријумима за додјелу средстава спортским субјектима и контролу над реализацијом програма (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 16/14), Министарство спорта расписује

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
СПОРТСКИХ СУБЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ

Право учешћа на Конкурсу имају спортски субјекти који су, у складу са Законом о спорту (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 36/11 и 36/13), регистровани за обављање спортске дјелатности у Регистру спортских организација. Подносиоци пријаве за учешће на Конкурсу, потребно је да доставе сљедећу документацију:

1. Попуњен образац пријаве на Конкурс – 2 примјерка (један се предаје у затвореној коверти са свом потребном документацијом, а други се предаје на архиви или пошти уз затворену коверту);
2. Програм спортских активности за 2018.годину, сачињен на обрасцу који се налази у прилогу Конкурса;
3. Рјешење о упису у Регистар спортских организација у складу са Законом о спорту („Сл.лист ЦГ“, бр.36/11 и 36/13);
4. Акт Завода за статистику о класификацији дјелатности (не старији од шест мјесеци);
5. Извјештај о реализацији програма из претходне године, уколико су спортском субјекту била опредијељена средства на претходном конкурсу (наративни извјештај – не дужи од 5 страна);
6. Потврда из Управе за инспекцијске послове да против спортског субјекта није покренут поступак привремене забране обављања спортске дјелатности (не старија од 30 дана);
7. Потврда из Централне банке Црне Горе да спортском субјекту нијесу блокирани рачуни (не старија од 30 дана);
8. Потврда из Пореске управе да спортски субјект нема неизмирених пореских обавеза до 01.12.2017.године;
9. Изјаву овлашћеног лица у спортском субјекту о истинитости података наведених у пријави за конкурс (овјерену од стране суда, органа локалне управе надлежног за послове овјеравања или нотара).

Критеријуми на основу којих се врши расподјела средстава спортским субјектима су:

- спортови који су посебним актом утврђени као приоритетни;
- допринос програма у остваривању јавног интереса у одређеној области спорта;
- спортови на програму Олимпијских игара и Параолимпијских игара;
- спортови препознати од стране Међународног Олимпијског комитета (МОК-а), а нијесу на програму Олимпијских игара и Параолимпијских игара;
- масовност спортског субјекта;
- учешће на домаћим и иностраним такмичењима;
- остварени спортски резултати у претходној години;
- заступљеност тренера и стручњака оспособљених за рад у спорту;
- други извори финансирања спортских субјеката.

Под доприносом програма у остваривању јавног интереса у одређеној области спорта подразумијева се:
- развој такмичарских категорија (пионири, кадети, јуниори и сениори);
- унапређивање система такмичења;
- стручно усавршавање, оспособљавање и школовање физичких лица у спорту;
- систем здраствене заштите спортиста;
- санација, опремање и одржавање спортских објеката;
- унапређивање научно-истраживачког рада у спорту;
- спровођење едукативних и других активности у борби против допинга.

Посебно ће се код програма спортских субјеката цијенити:

- учешће на међународним такмичењима са пажњом на престижна међународна такмичењима у организацији званичних федерација одређеног спорта;

- масовност дјеце у спортској организацији;

- код пројеката националних савеза посебно ће се вредновати програм стипендирања репрезентативаца Црне Горе.


Спортски субјекти су дужни да додијељена средства користе намјенски, за реализацију програма за које су добили средства, у складу са уговором који се закључује између спортског субјекта и Министарства.

Уговором закљученим између спортског субјекта који је добио средства и Министарства уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Спортски субјекти су дужни да, по завршетку спровођења програмских активности, доставе Министарству финансијски извјештај о утрошеним средствима.

Поред годишњег извјештаја спортски субјекти су дужни да квартално достављају извјештаје о утрошеним средствима.

Документација се подноси у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за суфинансирање програма спортских субјеката у 2018.години“, заједно са попуњеним обрасцем пријаве на конкурс који се доставља уз затворену коверту.

Коверте ће отварати Комисија за расподјелу средстава спортским субјектима тек након завршетка конкурса.

Пријаве на конкурс достављају се сваког радног радног дана од 08:00 до 10:00 и од 12:00 до 14:00, закључно са 18.01.2018.године, непосредно, предајом на архиви Министарства спорта или поштом на адресу: Министарство спорта, ул. Светлане Кане Радевић бр. 3, Подгорица.

1. Образац за пријаву који представља саставни дио потребне документације преузети са интернет сајта Министарства спорта  хттп://www.мс.гов.ме/РесоурцеМанагер/ФилеДоwнлоад.аспx?рид=296987&рТyпе=2&филе=Образац%20пријаве%20на%20Конкурс%20(1).доц

2. Образац за израду програма спортских активности преузети са интернет сајта Министарства спорта  хттп://www.мс.гов.ме/РесоурцеМанагер/ФилеДоwнлоад.аспx?рид=296984&рТyпе=2&филе=Образац%20за%20израду%20Програма%20спортских%20активности.доцx

3. Образац изјаве о истинитости података наведених у пријави за конкурс преузети са интернет сајта Министарства спорта  хттп://www.мс.гов.ме/РесоурцеМанагер/ФилеДоwнлоад.аспx?рид=296982&рТyпе=2&филе=Образац%20изјаве%20о%20истинитости%20података.доц

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија за расподјелу средстава спортским субјектима неће узети у разматрање.

Комисија за расподјелу средстава спортским субјектима дужна је да на основу достављених пријава сачини извјештај са приједлогом одабраних програма и опредијељених средстава спортским субјектима.

На основу приједлога Комисије министар доноси одлуку о расподјели средстава спортским субјектима у року од 30 дана од дана достављања приједлога.

Одлука о расподјели средстава спортским субјектима објављује се на интернет страници Министарства спорта.