Manja slova Veća slova RSS
>

Omladinska politika na nacionalnom i lokalnom nivou

Omladinska politika na nacionalnom i lokalnom nivou

Datum objave: 28.02.2017 11:18 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicu


Zakon o mladima


Zakon o mladima zasniva se, između ostalih smjernica, na analizi pravne tekovine EU, posebno u oblastima međusektorske saradnje, omladinske politike zasnovane na istraživanjima, učešća mladih, omladinskog rada i neformalnog obrazovanja.
Zakon o mladima definiše način kreiranja, sprovođenja i praćenja kako nacionalne, tako i lokalne omladinske politike. Pored toga, zakon tretira mehanizme učešća mladih u društvenom životu i odlučivanju, saradnju sa omladinskim organizacijama, omladinski rad, kao i informisanje mladih. Zakon definiše načine uspostavljanja i funkcionisanja nacionalnog Savjeta za mlade, omladinskih savjeta na lokalnom nivou i lokalnih kancelarija za mlade. Ovaj zakon, koji se kreira na participativan i transparentan način, kako bi podstakao dalji razvoj omladinske politike na koordinisan način, zasnovan je na jasnim pravnim osnovama, definisanim i usaglašenim modelima, koji će biti jednako primjenjivi na svim nivoima vlasti. Prijedlog ovog dokumenta usvojen je na sjednici Vlade 25. juna 2015. godine, nakon čega je usvojen i u Skupštini Crne Gore 28.juna 2016. godine. Pripremljen je i podzakonski akt - Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama i kontrolu nad realizacijom programa i projekata.

Izrada nove Strategije za mlade 2017-2021

Realizacija ovog projekta započeta je 2014. godine istraživanjem u cilju identifikovanja potreba mladih u Crnoj Gori, kao i analizom uticaja koji je ostvaren realizacijom prethodnog Nacionalnog plana akcije za mlade (NPAM 2006-2011). Rezultati ove situacione analize predstavljali su polaznu tačku u kreiranju nove petogodišnje Strategije za mlade, samim tim i omladinske politike u Crnoj Gori, a sve u skladu sa standardima evropske omladinske politike. Ovom Strategijom je postavljen strateški okvir za unapređenje položaja mladih u Crnoj Gori i utvrđene su nadležnosti subjekata omladinske politike, dugoročni ciljevi i aktivnosti, kao i finansijske, administrativne i druge mjere za njihovo ostvarivanje. Novi strateški okvir jasno pozicionira mlade kao pitanje od značaja za Crnu Goru i holističkim pristupom predviđa međusektorsku i međuresornu saradnju aktera omladinske politike. Strategija za mlade 2017-2021 je dokument koji mlade pozicionira ne samo kao subjekte omladinske politike već i kao aktere koji su odgovorni za planiranje, realizaciju, monitoring i evaluaciju iste. U skladu sa Zakonom o mladima, omladinska politika, a samim tim i Nacionalna strategija za mlade, zasniva se na načelima jednakosti, volonterizma, solidarnosti, dobrovoljnosti, partnerstva, sposobnosti i naučnim saznanjima. Kao strateški ciljevi u oblasti razvoja omladinske politike definisani su: otklanjanje barijera za pristup tržištu rada, podrška razvoju preduzetništva mladih, smanjenje neaktivnosti mladih, podrška razvoju neformalnog učenja, povećanje mobilnosti mladih, unapređenje kvaliteta kulturnih sadržaja za mlade, kao i unapređenje okvira za sprovođenje Strategije. Uz Strategiju je usvojen i Akcioni plan za 2017. godinu sa detaljno određenim mjerama, aktivnostima i njihovim nosiocima. U cilju unapređenja statistike i objedinjavanja podataka za mlade Ministarstvo sporta- Direktorat za mlade je sa Zavodom za statistiku (MONSTAT) definisao indikatore u okviru Strategije za mlade 2017-2021 i nadležne resore koji će ih pratiti. 
Strategija za mlade 2017-2021 je usvojena na sjednici Vlade 29. septembra 2016. godine. Kako bi se mladima i donosiocima odluka približili zakonodavni i strateški okvir za sprovođenje omladinske politike u Crnoj Gori, Uprava za mlade i sport je u saradnji sa nevladinom organizacijom FORUM MNE pripremila Vodič za mlade o Zakonu o mladima , Vodič za mlade o Nacionalnoj strategiji za mlade 2017- 2021 i Vodič za donosioce odluka o Zakonu o mladima i Nacionalnoj strategiji za mlade 2017-2

Omladinska politika na lokalnom nivou 

Jedinice lokalne samouprave odgovorne su za kreiranje i sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i neophodno je da osiguravaju uslove za njeno sprovođenje. Prema Zakonu o mladima, za ostvarivanje omladinske politike pored Nacionalne strategije donose se i opštinske strategije za mlade. Njima se utvrđuju ciljevi, mjere i aktivnosti omladinske politike na opštinskom nivou, radi ostavrivanja interesa mladih. Opštinsku strategiju donosi nadležni organ lokalne samouprave, u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade i to za period od četiri godine. Pored opštinske strategije, nadležni organ lokalne samouprave donosi i godišnji plan ostvarivanja opštinske strategije kojim se definišu strateški ciljevi i planirane aktivnosti u oblastima koje su istraživanjem potreba prepoznate kao prioritetne.

Radi koordinacije, planiranja i sprovođenja omladinske politke, opštinske strategije, saradnje nadležnih organa opštine sa ostalim subjektima omladinske politike, opština može organizovati i posebnu organizacionu jedinicu za mlade (Kancelarija za mlade). Pored navedenog, opština obrazuje i Lokalni savjet za mlade kao nezavisno i savjetodavno tijelo koji čine predstavnici organa opštine nadležnog za omladinsku politiku, omladinskih organizacija, organizacija za mlade i drugih oblika organizovanja mladih, kao i stručnjaci za oblast omladinske politike.

Takođe, jedan od glavnih ciljeva Nacionalne strategije, ali i opštinskih strategija za mlade za kvalitetno sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou jeste i postojanje omladinskih klubova i centara kao ključnih infrastrukturnih mehanizama za unapređenje učešća mladih, razvoj životnih vještina, neformalno obrazovanje, interkulturalno učenje i socijalnu inkluziju. Ministarstvo sporta- Direktorat za mlade je zajedno sa partnerima otvorilo omladinske klubove u Pljevljima, Tivtu, Mojkovcu i Beranama. Na inicijativu mladih u saradnji sa biznis sektorom i opštinama otvoreni su omladinski klubovi i u Rožajama, Andrijevici, Nikšiću, Kotoru i na Cetinju.

U februaru 2017. godine Ministarstvo sporta, u saradnji sa Glavnim gradom i Sistemom Ujedinjenih nacija, otvorilo je i prvi Omladinski centar u Podgorici. Omladinski centar je prije svega servis za mlade. Prilagođen je svim mladima i predstavlja prostor u kome mladi stiču nova saznanja, predstavljaju produkte svog rada i realizuju različite aktivnosti. On je spona između mladih, sa jedne strane, i institucija (Vladinih i nevladinih) sa druge, odnosno programa i drugih mogućnosti koje su mladima na raspolaganju. Centar će biti mjesto za okupljanje mladih, kreativno izražavanje i promociju njihovog stvaralaštva, pristup informacijama, ali i mjesto za različite događaje, promocije, tribine, radionice, izložbe, performanse i druge aktivnosti koje će kreirati sami mladi.

U sklopu ovog centra, Ministarstvo sporta je u saradnji sa Kancelarijom UNICEF otvorilo i Laboratoriju inovacija „KREAKTIVATOR“, gdje mladi svojim idejama i rješenjima na kreativan i inovativan način uz podršku mentora mogu da doprinesu unapređenju zajednice u kojoj žive.