Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o mladima

Datum objave: 26.10.2017 12:08 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo sporta upućuje Javni poziv

Nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o mladima. 

 
Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju dva predstavnika.

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana Radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast omladinske politike, omladinskog rada i učešća mladih u donošenju odluka.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana Radne grupe, ako ispunjava sljedeće kriterijume:

• je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
• u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
• više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Radne grupe, dostavi:
• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
• kopije akta o osnivanju i statuta;
• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 
Kao kandidat/kinja za člana Radne grupe može biti predloženo lice koje:

• crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
• posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik;

 
Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata/kinju predaju:

• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;
• biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
• izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe. 

 
Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva. 

 
Predlaganje kandidata/kinja vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti sa web stranice http://www.ms.gov.me/biblioteka/obrasci, na kojoj će biti postavljen i ovaj poziv. 

 
Propisani obrazac za predlaganje kandidata sa potrebnim prilozima, dostavlja se Ministarstvu sporta, radnim danima od 8 do 10 časova i od 12 do 14 časova ili putem pošte, na adresu: 

 
Ministarstvo sporta Crne Gore
Svetlane Kane Radević br. 3
81 000 Podgorica


sa napomenom: “Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o mladima”.

Ministarstvo će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.ms.gov.me objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove/ice Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga predložile. 

 
Ministar sporta će u roku od pet dana od objave liste kandidata koji su predloženi za člana Radne grupe, izabrati dva kandidata za koje je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija. 

 
Predlog kandidata za člana/icu Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

 
Obrazac možete preuzeti ovdje.

MINISTARSTVO SPORTA