Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Процедура уписа у регистар спортских организација

Датум објаве: 04.05.2017 13:47 | Аутор: Министарство спорта

Испис Штампај страницуУ складу са Законом о спорту („Сл.лист ЦГ”, бр. 36/11 и 36/13) спортску организацију може да оснује домаће и страно правно или физичко лице (оснивач).

Оснивач спортске организације (овлашћено лице) је дужно да, прије почетка обављања спортске дјелатности, поднесе Министарству спорта захтјев за упис у Регистар спортских организација.

Уз захтјев оснивач подноси:

- фотокопију личне карте,
- записник са оснивачке скупштине спортске организације,
- одлуке о избору чланова органа управљања и представника органа управљања (са навођењем матичних бројева) сходно закључцима са сједница оснивачке скпштине,
- овјерене изјаве оснивача да нијесу оснивачи, односно суоснивачи другог клуба истог спорта,
- акт о оснивању,
- статут,
- доказ о испуњености услова у који се односе на објекат и пословни простор (нпр. лист непокретности, уговор о закупу, и сл.) који мора бити приложен у оригиналу или овјереној фотокопији.
- Доказ о испуњености услова који се односе на стручни кадар (диплома, лиценца) који мора бити приложен у оригиналу или овјереној фотокопији.

У случају када спортску организацију оснива више лица, међусобна права и обавезе оснивача уређују се актом о оснивању.

Акт о оснивању спортске организације нарочито садржи:

1. име, презиме и пребивалиште, односно назив и сједиште оснивача;
2. назив, врсту и сједиште спортске организације;
3. циљеве и задатке ради којих се спортска организација оснива;
4. дјелатност спортске организације;
5. износ средстава за оснивање и почетак рада спортске организације и начин обезбјеђивања средстава;
6. права и обавезе оснивача према спортској организацији и спортске организације према оснивачима;
7. састав, начин избора и надлежности органа управљања;
8. рок за именовање органа управљања, доношење статута и упис спортске организације у Регистар;
9. име, презиме и функцију лица које ће привремено заступати и представљати спортску организацију и обим његових овлашћења;
10. друге податке од значаја за остваривање дјелатности спортске организације.

Статутом спортске организације уређује се:

1. назив, сједиште и адреса спортске организације;
2. циљеви и задаци спортске организације и начин њиховог остваривања;
3. ознаке спортске организације и начин њихове употребе;
4. дјелатност спортске организације;
5. унутрашња организација спортске организације;
6. права и обавезе оснивача и чланова спортске организације;
7. стицање и престанак управљачких права; назив, надлежности и начин избора и разрјешења органа управљања;
8. опште акте спортске организације и начин њиховог доношења;
9. финансирање рада спортске организације;
10. начин остваривања јавности рада;
11. начин рјешавања спорова у вези са спортом (арбитража); друга питања од значаја за рад
12. спортске организације.

Спортска организација се може основати и иста може обављати спортску дјелатност ако има, зависно од врсте спорта, обезбијеђен:
- одређен број спортиста,
- спортски објекат, односно простор,
- стручни кадар и спортску опрему.

Министар спорта именује Комисију за утврђивање испуњености услова за оснивање и упис у Регистар спортских организација, чији је задатак да непосредним увидом, изласком на лице мјеста, утврди постојање услова за оснивање и упис у Регистар, који су прописани Правилником о ближим условима за оснивање и обављање дјелатности спортских организација ("Службени лист Црне Горе", бр. 044/17 од 06.07.2017).

Спортска организација може почети са радом када Министарство утврди да испуњава услове за оснивање и донесе рјешење о упису у Регистар.

Спортска организација стиче својство правног лица уписом у Регистар спортских организација.

Захтјев за упис у Регистар спортских организација можете преузети овдје.


Правилником о ближим условима за оснивање и обављање дјелатности спортских организација можете преузети овдје