>

Procedura upisa u registar sportskih organizacija

Datum objave: 04.05.2017 13:47 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicuU skladu sa Zakonom o sportu („Sl.list CG”, br. 36/11 i 36/13) sportsku organizaciju može da osnuje domaće i strano pravno ili fizičko lice (osnivač).

Osnivač sportske organizacije (ovlašćeno lice) je dužno da, prije početka obavljanja sportske djelatnosti, podnese Ministarstvu sporta zahtjev za upis u Registar sportskih organizacija.

Uz zahtjev osnivač podnosi:

- fotokopiju lične karte,
- zapisnik sa osnivačke skupštine sportske organizacije,
- odluke o izboru članova organa upravljanja i predstavnika organa upravljanja (sa navođenjem matičnih brojeva) shodno zaključcima sa sjednica osnivačke skpštine,
- ovjerene izjave osnivača da nijesu osnivači, odnosno suosnivači drugog kluba istog sporta,
- akt o osnivanju,
- statut,
- dokaz o ispunjenosti uslova u koji se odnose na objekat i poslovni prostor (npr. list nepokretnosti, ugovor o zakupu, i sl.) koji mora biti priložen u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
- Dokaz o ispunjenosti uslova koji se odnose na stručni kadar (diploma, licenca) koji mora biti priložen u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

U slučaju kada sportsku organizaciju osniva više lica, međusobna prava i obaveze osnivača uređuju se aktom o osnivanju.

Akt o osnivanju sportske organizacije naročito sadrži:

1. ime, prezime i prebivalište, odnosno naziv i sjedište osnivača;
2. naziv, vrstu i sjedište sportske organizacije;
3. ciljeve i zadatke radi kojih se sportska organizacija osniva;
4. djelatnost sportske organizacije;
5. iznos sredstava za osnivanje i početak rada sportske organizacije i način obezbjeđivanja sredstava;
6. prava i obaveze osnivača prema sportskoj organizaciji i sportske organizacije prema osnivačima;
7. sastav, način izbora i nadležnosti organa upravljanja;
8. rok za imenovanje organa upravljanja, donošenje statuta i upis sportske organizacije u Registar;
9. ime, prezime i funkciju lica koje će privremeno zastupati i predstavljati sportsku organizaciju i obim njegovih ovlašćenja;
10. druge podatke od značaja za ostvarivanje djelatnosti sportske organizacije.

Statutom sportske organizacije uređuje se:

1. naziv, sjedište i adresa sportske organizacije;
2. ciljevi i zadaci sportske organizacije i način njihovog ostvarivanja;
3. oznake sportske organizacije i način njihove upotrebe;
4. djelatnost sportske organizacije;
5. unutrašnja organizacija sportske organizacije;
6. prava i obaveze osnivača i članova sportske organizacije;
7. sticanje i prestanak upravljačkih prava; naziv, nadležnosti i način izbora i razrješenja organa upravljanja;
8. opšte akte sportske organizacije i način njihovog donošenja;
9. finansiranje rada sportske organizacije;
10. način ostvarivanja javnosti rada;
11. način rješavanja sporova u vezi sa sportom (arbitraža); druga pitanja od značaja za rad
12. sportske organizacije.

Sportska organizacija se može osnovati i ista može obavljati sportsku djelatnost ako ima, zavisno od vrste sporta, obezbijeđen:
- određen broj sportista,
- sportski objekat, odnosno prostor,
- stručni kadar i sportsku opremu.

Ministar sporta imenuje Komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za osnivanje i upis u Registar sportskih organizacija, čiji je zadatak da neposrednim uvidom, izlaskom na lice mjesta, utvrdi postojanje uslova za osnivanje i upis u Registar, koji su propisani Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje i obavljanje djelatnosti sportskih organizacija ("Službeni list Crne Gore", br. 044/17 od 06.07.2017).

Sportska organizacija može početi sa radom kada Ministarstvo utvrdi da ispunjava uslove za osnivanje i donese rješenje o upisu u Registar.

Sportska organizacija stiče svojstvo pravnog lica upisom u Registar sportskih organizacija.

Zahtjev za upis u Registar sportskih organizacija možete preuzeti ovdje.


Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje i obavljanje djelatnosti sportskih organizacija možete preuzeti ovdje