>

Procedura o načinu izrade i dostavljanja izvještaja korisnika sredstava po osnovu Konkursa za sufinansirnje programa sportskih subjekata za 2017. godinu

Datum objave: 18.05.2017 13:24 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicu


Korisnici sredstava po osnovu Konkursa za sufinansiranje programa sportskih subjekata u 2017. godini dužni su da dostavljaju, u skladu sa potpisanim Ugovorom, izvještajeo realizovanim aktivnostima.


Izvještaji o realizovanim aktivnostima su:
1. Periodični (kvartalni)izvještaji i
2. Godišnji izvještaj.

Navedene vrste izvještaja sastoje se od narativnog i finansijskog dijela.Formulari navedenih izvještaja dati su u prilogu.
U narativnom dijelu potrebno je tekstualno navesti i opisati kako i u kom obliku su utrošena dodijeljena sredstva sredstva, i to:
• koje su aktivnosti planirane projektom, i da li su iste realizovane, i u kojoj mjeri
• informacije o eventualnim problemima/teškoćama u realizaciji projekta

Uz narativni dio izvještaja neophodno je priložiti sve izvore kojima se može potvrditi realizacija aktivnosti projekta (fotografije, video snimci, press cliping, novinski članci...), kao i dokaze o vidljivom i transparentnom označavanju Vlade Crne Gore-Ministarstva sporta kao sufinansijera projekta (čl. 5 stav 2 Ugovora o korišćenju sredstava za sufinansiranje programa sportskih subjekata za 2017.godinu).

U finansijskom dijelu, sva plaćanja sportskog subjekta vezano za dodjeljena sredstva treba da idu sa računa koji je naznačen u okviru konkursne dokumentacije.
Finansijski diosadrži tabelarni prikaz troškova za realizaciju programa, i čine ga podaci o vrsti troška, broju fakture ili računa po kojem je izvršeno plaćanje, naziv pravnog lica kome je izvršeno plaćanje, broj izvoda iz banke i datum transakcije, numeričku oznaku dokumenta u prilogu i iznos. Za sve vrste troškova neophodno je priložiti specifikaciju, fakturu potpisanu i pečatiranu od strane ovlašćenog lica, kao i izvod iz banke kao dokaz o isplati istog. Za dnevnice i troškove puta potrebno je priložiti popunjen putni nalog u skladu sa obračunom troškova. U slučaju plaćanja honorara, putnih troškova i dnevnica preko blagajne potrebno je dostaviti kompletnu dokumentaciju (nalog za isplatu, izvod o podizanju gotovine, dnevnik blagajne, gotovinske račune, ugovore, odluke i sl.). Za kupovinu robe i opreme potrebno je da se na računu vidi detaljna specifikacija roba i usluga koja je nabavljena (u skladu sa projektom). Svaki račun mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog lica uz koji se može priložiti i fiskalni račun.Neadekvatni tj. nepotpuni putni nalozi sa obračunom troškova, fakture koje nisu potpisane i pečatirane od strane ovlašćenog lica i koje se ne odnose na projektne aktivnosti sa kojima je subjekat aplicirao, kao i predračuni, neće se uzimati u razmatranje. Svako odstupanje od navedene procedure, Ministartsvo sporta će tretirati kao nenamjensko korišćenje sredstava i raskinuti ugovor sa korisnikom.
Finansijski dio priložene dokumentacije treba da prati narativni dio.

Sportski subjekti,zavisno od visine iznosa ostvarene podrške po osnovu Konkursa dostavljaju Izvještaje, i to na sledeći način:
a. Ukoliko je visina podrške manja od 5.000,00€ sportski subjekat je dužan da dostavi godišnji izvještaj (Formular 1)
b. Ukoliko je visina podrške jednaka ili veća od 5.000,00€ sportski subjekat je dužan da dostavlja periodične izvještaje u skladu sa dinamikom predviđenom Ugovorom, i godišnji izvještaj (Formular 2 i Formular 1)