Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Процедура о начину израде и достављања извјештаја корисника средстава по основу Конкурса за суфинансирње програма спортских субјеката за 2017. годину

Датум објаве: 18.05.2017 13:24 | Аутор: Министарство спорта

Испис Штампај страницу


Корисници средстава по основу Конкурса за суфинансирање програма спортских субјеката у 2017. години дужни су да достављају, у складу са потписаним Уговором, извјештајео реализованим активностима.


Извјештаји о реализованим активностима су:
1. Периодични (квартални)извјештаји и
2. Годишњи извјештај.

Наведене врсте извјештаја састоје се од наративног и финансијског дијела.Формулари наведених извјештаја дати су у прилогу.
У наративном дијелу потребно је текстуално навести и описати како и у ком облику су утрошена додијељена средства средства, и то:
• које су активности планиране пројектом, и да ли су исте реализоване, и у којој мјери
• информације о евентуалним проблемима/тешкоћама у реализацији пројекта

Уз наративни дио извјештаја неопходно је приложити све изворе којима се може потврдити реализација активности пројекта (фотографије, видео снимци, пресс цлипинг, новински чланци...), као и доказе о видљивом и транспарентном означавању Владе Црне Горе-Министарства спорта као суфинансијера пројекта (чл. 5 став 2 Уговора о коришћењу средстава за суфинансирање програма спортских субјеката за 2017.годину).

У финансијском дијелу, сва плаћања спортског субјекта везано за додјељена средства треба да иду са рачуна који је назначен у оквиру конкурсне документације.
Финансијски диосадржи табеларни приказ трошкова за реализацију програма, и чине га подаци о врсти трошка, броју фактуре или рачуна по којем је извршено плаћање, назив правног лица коме је извршено плаћање, број извода из банке и датум трансакције, нумеричку ознаку документа у прилогу и износ. За све врсте трошкова неопходно је приложити спецификацију, фактуру потписану и печатирану од стране овлашћеног лица, као и извод из банке као доказ о исплати истог. За дневнице и трошкове пута потребно је приложити попуњен путни налог у складу са обрачуном трошкова. У случају плаћања хонорара, путних трошкова и дневница преко благајне потребно је доставити комплетну документацију (налог за исплату, извод о подизању готовине, дневник благајне, готовинске рачуне, уговоре, одлуке и сл.). За куповину робе и опреме потребно је да се на рачуну види детаљна спецификација роба и услуга која је набављена (у складу са пројектом). Сваки рачун мора бити потписан и овјерен од стране овлашћеног лица уз који се може приложити и фискални рачун.Неадекватни тј. непотпуни путни налози са обрачуном трошкова, фактуре које нису потписане и печатиране од стране овлашћеног лица и које се не односе на пројектне активности са којима је субјекат аплицирао, као и предрачуни, неће се узимати у разматрање. Свако одступање од наведене процедуре, Министартсво спорта ће третирати као ненамјенско коришћење средстава и раскинути уговор са корисником.
Финансијски дио приложене документације треба да прати наративни дио.

Спортски субјекти,зависно од висине износа остварене подршке по основу Конкурса достављају Извјештаје, и то на следећи начин:
а. Уколико је висина подршке мања од 5.000,00€ спортски субјекат је дужан да достави годишњи извјештај (Формулар 1)
б. Уколико је висина подршке једнака или већа од 5.000,00€ спортски субјекат је дужан да доставља периодичне извјештаје у складу са динамиком предвиђеном Уговором, и годишњи извјештај (Формулар 2 и Формулар 1)