>

Obavještenje o obavezi usklađivanja rada, organizacije i opštih akata POK - a i nacionalnih sportskih saveza

Datum objave: 26.11.2018 13:17 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo sporta obavještava sportsku i drugu zainteresovanu javnost da je 15. novembra 2018. godine počeo da teče rok za usklađivanje rada, organizacije i opštih akata sa Zakonom o sportu (“Sl.list CG”, br. 44/2018) za POK i nacionalne sportske saveze.

Shodno članu 143 Zakona o sportu, POK i nacionalni sportski savezi dužni su da, u roku od dva mjeseca, tj. najkasnije do 15. januara 2019. godine, Ministarstvu sporta podnesu zahtjev za usklađivanje rada, organizacije i opštih akata sa Zakonom o sportu. Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. fotokopiju rešenja o upisu u Registar sportskih organizacija kod nadležnog organa;

2. dokaz o identitetu zastupnika - fotokopija lične karte ili pasoša;

3. dokaz o identitetu predstavnika i članova organa upravljanja - fotokopija ličnih karti ili pasoša;

4. statut sačinjen u skladu sa članom 59 Zakona o sportu (obrazac statuta možete preuzeti ovdje);

5. dokaz o uplati administrativne takse shodno Zakonu o administrativim taksama - uplatu izvršiti na žiro račun broj: 832-3161016-63, iznos: 20 eura, svrha: saglasnost na statut;

6. odluku o obrazovanju organa, sa zapisnikom sa sjednice (predsjednik sportske organizacije, skupština sportske organizacije i upravni odbor sportske organizacije) sačinjenu u skladu sa članom 60 do 66 Zakona o sportu, potvrdu skupštine u kojoj su navedeni podaci o osnivačima i članovima sportske organizacije i njihovim ovlašćenim predstavnicima;


Napomena: 


- obaveza sazivanja redovne ili vanredne skupštine u cilju usklađivanja upravljačkih struktura (organa upravljanja) sa Zakonom o sportu,
- obaveza izmjene lica u upravljačkim organima postoji samo za lica na koja se odnose ograničenja iz Zakona o sportu, kao i koja ne ispunjavaju druge uslove u skladu sa istim, dok ostali nastavljaju do isteka mandata.

7. dokaze o ispunjenosti uslova za obavljanje sportske djelatnosti iz člana 48 Zakona o sportu:

 za kancelarije odnosno sportski objekat – akt kojim se dokazuje pravni osnov korišćenja kancelarije, odnosno sportskog objekta (list nepokretnosti, ugovor o zakupu, ugovor o posluzi, ugovor o ustupanju na korišćenje, ili drugi pravni akt kojim se dokazuje korišćenje na osnovu dozvoljenog pravnog posla);

Napomena: kancelarija i sportski objekat moraju imati opremu u skladu sa članom 5 stav 1 tačka 2 i 3 Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje i obavljanje djelatnosti sportskih organizacija ("Sl. list CG", br. 44/17)

 za stručni kadar - ovjereni ugovori o angažovanom stručnom kadru i licima za obavljanje stručnih poslova u sportu, kao i dokazi o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova trenera iz člana 32 stav 5 Zakona o sportu

- dokaz o ispunjenosti posebnih uslova za tu vrstu sporta koje propisuje nadležni nacionalni sportski savez, odnosno licenca za obavljanje poslova trenera i jedan od sljedećih dokaza:

1. dokaz o stečenom VI ili VII1 nivou nacionalnog okvira kvalifikacija u oblasti sporta, odnosno fizičkog vaspitanja;

2. rješenje o utvrđenom statusu sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom u toj vrsti sporta; ili

3. potvrda nadležnog nacionalnog sportskog saveza da se kao sportista najmanje 10 godina bavilo tom vrstom sporta.

Napomena: Lice koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona obavljalo poslove trenera najmanje 5 godina, a ne ispunjava naprijed navedene uslove (član 32 stav 5 tačka 2 Zakona o sportu) treba da dostavi dokaz nadležnog nacionalnog saveza da je obavljalo poslove trenera najmanje 5 godina.

Izuzetno, ako za određenu oblast sporta nema lica koja ispunjavaju naprijed navedene uslove, potrebno je dostaviti dokaz o stečenom IV nivou nacionalnog okvira kvalifikacija i dokaz o ispunjenosti posebnih uslova za tu vrstu sporta koje propisuje nadležni nacionalni sportski savez, odnosno licenca za obavljanje poslova trenera.

 za sportsku opremu - izjava ovlašćenog lica da sportska organizacija ima odgovarajuću sportsku opremu, kao i popis te opreme;
 potvrda o nacionalnim sportkim ekipama, kopije ugovora ili drugih pravnih akata kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

8. za sekretara – dokaz o završenom VI nivou obrazovanja (diploma ili uvjerenje);

9. ovjerenu izjavu člana organa sportske organizacije (predsjednika i članova skupštine i predsjednika i članova upravnog odbora), odnosno direktora, ako ga ima da nije osnivač/suosnivač, vlasnik udjela ili akcija, zastupnik, stečajni upravnik, zaposleni ili član druge sportske organizacije iste vrste sporta u Crnoj Gori ili inostranstvu, vlasnik, odnosno član organa sportske kladionice, član porodice lica koje je u organu druge sportske organizacije u istoj vrsti sporta;

10. ovjerenu izjavau predsjednika sportske organizacije i članova upravnog odbora sportske organizacije da ne obavlja funkcije, odnosno poslove iz člana 62 stav 2 Zakona o sportu

11. ovjerenu izjavu lica angažovanih u sportskim organizacijama da ne obavljaju poslove iz člana 62 stav 3 (članovi skupštine i treneri).

Ministarstvo sporta će po zahtjevu odlučiti u roku od 2 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva i potrebnih dokaza.

Prije odlučivanja po zahtjevu, Ministarstvo će utvrditi ispunjenost uslova primjenom Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje i obavljanje djelatnosti sportskih organizacija ("Sl. list CG", br. 44/17), do donošenja novog Pravilnika kojim će se urediti bliži uslovi za osnivanje sportske organizacije i obavljanje sportske djelatnosti.


Ako POK i nacionalni sportski savezi ne usklade rad, organizaciju i opšte akte sa odredbama novog zakona i ne dostave potrebnu dokumentaciju u propisanim rokovima, brisaće se iz Registra sportskih organizacija.

Zahtjev za usklađivanje rada organizacije i opštih akata pok - a i nacionalnih sportskih saveza.docx

Nacrt Statuta nacionalni savezi.docx

Izjava za ovlašćeno lice u sportskoj organizaciji.docx

Izjava za člana upravnog odbora.docx

Izjava predsjednik sportske organizacije.docx

Izjava clan 62 Zakona o sportu.docx

Izjava za član porodice za lica koje je u organu druge sportske organizacije.docx

Zakon o sportu.doc

Pravilnik_o_bližim_uslovima_za_osnivanje_i_obavljanje_djelatnosti_sportskih_organizacija.pdf