Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Обавјештење о обавези усклађивања рада, организације и општих аката ПОК - а и националних спортских савеза

Датум објаве: 26.11.2018 13:17 | Аутор: Министарство спорта

Испис Штампај страницу


Министарство спорта обавјештава спортску и другу заинтересовану јавност да је 15. новембра 2018. године почео да тече рок за усклађивање рада, организације и општих аката са Законом о спорту (“Сл.лист ЦГ”, бр. 44/2018) за ПОК и националне спортске савезе.

Сходно члану 143 Закона о спорту, ПОК и национални спортски савези дужни су да, у року од два мјесеца, тј. најкасније до 15. јануара 2019. године, Министарству спорта поднесу захтјев за усклађивање рада, организације и општих аката са Законом о спорту. Уз захтјев је потребно доставити сљедећу документацију:

1. фотокопију решења о упису у Регистар спортских организација код надлежног органа;

2. доказ о идентитету заступника - фотокопија личне карте или пасоша;

3. доказ о идентитету представника и чланова органа управљања - фотокопија личних карти или пасоша;

4. статут сачињен у складу са чланом 59 Закона о спорту (образац статута можете преузети овдје);

5. доказ о уплати административне таксе сходно Закону о административим таксама - уплату извршити на жиро рачун број: 832-3161016-63, износ: 20 еура, сврха: сагласност на статут;

6. одлуку о образовању органа, са записником са сједнице (предсједник спортске организације, скупштина спортске организације и управни одбор спортске организације) сачињену у складу са чланом 60 до 66 Закона о спорту, потврду скупштине у којој су наведени подаци о оснивачима и члановима спортске организације и њиховим овлашћеним представницима;


Напомена: 


- обавеза сазивања редовне или ванредне скупштине у циљу усклађивања управљачких структура (органа управљања) са Законом о спорту,
- обавеза измјене лица у управљачким органима постоји само за лица на која се односе ограничења из Закона о спорту, као и која не испуњавају друге услове у складу са истим, док остали настављају до истека мандата.

7. доказе о испуњености услова за обављање спортске дјелатности из члана 48 Закона о спорту:

 за канцеларије односно спортски објекат – акт којим се доказује правни основ коришћења канцеларије, односно спортског објекта (лист непокретности, уговор о закупу, уговор о послузи, уговор о уступању на коришћење, или други правни акт којим се доказује коришћење на основу дозвољеног правног посла);

Напомена: канцеларија и спортски објекат морају имати опрему у складу са чланом 5 став 1 тачка 2 и 3 Правилника о ближим условима за оснивање и обављање дјелатности спортских организација ("Сл. лист ЦГ", бр. 44/17)

 за стручни кадар - овјерени уговори о ангажованом стручном кадру и лицима за обављање стручних послова у спорту, као и докази о испуњености услова за обављање послова тренера из члана 32 став 5 Закона о спорту

- доказ о испуњености посебних услова за ту врсту спорта које прописује надлежни национални спортски савез, односно лиценца за обављање послова тренера и један од сљедећих доказа:

1. доказ о стеченом ВИ или ВИИ1 нивоу националног оквира квалификација у области спорта, односно физичког васпитања;

2. рјешење о утврђеном статусу спортисте са врхунским репрезентативним резултатом у тој врсти спорта; или

3. потврда надлежног националног спортског савеза да се као спортиста најмање 10 година бавило том врстом спорта.

Напомена: Лице које је до дана ступања на снагу овог закона обављало послове тренера најмање 5 година, а не испуњава напријед наведене услове (члан 32 став 5 тачка 2 Закона о спорту) треба да достави доказ надлежног националног савеза да је обављало послове тренера најмање 5 година.

Изузетно, ако за одређену област спорта нема лица која испуњавају напријед наведене услове, потребно је доставити доказ о стеченом ИВ нивоу националног оквира квалификација и доказ о испуњености посебних услова за ту врсту спорта које прописује надлежни национални спортски савез, односно лиценца за обављање послова тренера.

 за спортску опрему - изјава овлашћеног лица да спортска организација има одговарајућу спортску опрему, као и попис те опреме;
 потврда о националним спортким екипама, копије уговора или других правних аката којим се уређују међусобна права и обавезе.

8. за секретара – доказ о завршеном ВИ нивоу образовања (диплома или увјерење);

9. овјерену изјаву члана органа спортске организације (предсједника и чланова скупштине и предсједника и чланова управног одбора), односно директора, ако га има да није оснивач/суоснивач, власник удјела или акција, заступник, стечајни управник, запослени или члан друге спортске организације исте врсте спорта у Црној Гори или иностранству, власник, односно члан органа спортске кладионице, члан породице лица које је у органу друге спортске организације у истој врсти спорта;

10. овјерену изјавау предсједника спортске организације и чланова управног одбора спортске организације да не обавља функције, односно послове из члана 62 став 2 Закона о спорту

11. овјерену изјаву лица ангажованих у спортским организацијама да не обављају послове из члана 62 став 3 (чланови скупштине и тренери).

Министарство спорта ће по захтјеву одлучити у року од 2 мјесеца од дана подношења захтјева и потребних доказа.

Прије одлучивања по захтјеву, Министарство ће утврдити испуњеност услова примјеном Правилника о ближим условима за оснивање и обављање дјелатности спортских организација ("Сл. лист ЦГ", бр. 44/17), до доношења новог Правилника којим ће се уредити ближи услови за оснивање спортске организације и обављање спортске дјелатности.


Ако ПОК и национални спортски савези не ускладе рад, организацију и опште акте са одредбама новог закона и не доставе потребну документацију у прописаним роковима, брисаће се из Регистра спортских организација.

Захтјев за усклађивање рада организације и општих аката пок - а и националних спортских савеза.доцx

Нацрт Статута национални савези.доцx

Изјава за овлашћено лице у спортској организацији.доцx

Изјава за члана управног одбора.доцx

Изјава предсједник спортске организације.доцx

Изјава цлан 62 Закона о спорту.доцx

Изјава за члан породице за лица које је у органу друге спортске организације.доцx

Закон о спорту.доц

Правилник_о_ближим_условима_за_оснивање_и_обављање_дјелатности_спортских_организација.пдф