Ministarstvo sporta vrši poslove uprave koji se odnose na: praćenje i utvrđivanje stanja u oblasti sporta; pripremu strategija razvoja i drugih mjera kojima se oblikuju politike u oblasti vrhunskog, rekreativnog školskog i univerzitetskog sporta; iniciranje i preduzimanje mjera u cilju unaprijeđenja stanja u oblasti sporta; status, prava i obaveze sportista; radno-pravni status sportista i radnika u sportu; sportsku aktivnost lica sa invaliditetom; obavljanje sportske djelatnosti od strane sportskih organizacija i preduzetnika; unapređivanje i sprovođenje Nacionalnog programa sporta; preduzimanje mjera za unaprjeđenje i razvoj nacionalnih sportova, odnosno sportova od značaja za promociju Crne Gore na međunarodnom planu kroz nacionalne saveze; vođenje registra sportskih organizacija i drugih evidencija u oblasti sporta; osnivanje i rad sportskih organizacija; stvaranje uslova za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukturnih sportskih objekata; podsticanje i praćenje djelovanja Crnogorskog olimpijskog komiteta i sportskih saveza; saradnju sa međunarodnim sportskim organizacijama; stručni rad u sportu; obezbjeđenje materijalne osnove za djelatnost sporta; saradnju sa organizacijama i institucijama radi praćenja, unapređivanja i podrške olimpijskih inicijativa i programa; razvoj i unapređivanje sporta i fizičke kulture; podizanje svijesti o značaju bavljenja sportom u školskom uzrastu kao značajnom segmentu za zdravlje; promociju, razvoj i unaprjeđenje omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou; saradnju sa nevladinim organizacijama, privrednim društvima, medijima, sindikatom i drugim subjektima u cilju planiranja, sprovođenja, evaluacije i unaprjeđenja omladinske politike; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; donošenje strategije i akcionih planova i programa za mlade; saradnju sa organizacijama mladih, kao i udruženjima pri organizovanju međunarodnih manifestacija i skupova u Crnoj Gori; pomoć i saradnju sa organizacijama i udruženjima mladih u njihovom radu i promovisanje njihove politike; stvaranje uslova organizacijama i udruženjima mladih iz Crne Gore da učestvuju na skupovima i manifestacijama u inostranstvu; podsticanje politike međunarodne saradnje koja se odnosi na mlade; podsticanje omladinske politike i saradnje, kao i podrška radu kancelarije za mlade na državnom i lokalnom nivou; upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnosti