Manja slova Veća slova RSSU Službi za opšte poslove i finansije vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje zakona i drugih propisa koji se odnose na državne službenike i namještenike; pripremanje opštih akata Ministarstva i pojedinačnih akata kojima se utvrdjuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u Ministarstvu; saradnja sa Upravom za kadrove u vezi sa: zapošljavanjem, ocjenjivanjem, napredovanjem, stručnim usavršavanjem, obukom zaposlenih, osposobljavanje pripravnika za samostalno vršenje poslova; vođenje jedinstvene kadrovske evidencije i drugih evidencija iz oblasti rada; pripremanje izjašnjenja Upravnom sudu na tužbe službenika i namještenika i postupa po presudama donijetim u upravnom sporu; izradu i realizaciju Budžeta Ministarstva; izradu finansijskog plana; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene Budžetom i finansijskim planom; sporovođenje postupka javnih nabavki za potrebe Ministarstva, vodjenje poslovnih knjiga, periodičnih obračuna i završnih računa, izradu finansijskih iskaza i dostavljanje podataka trezoru; pripremu obračunskih lista za obračun zarada i drugih primanja Ministarstva; blagajničko poslovanje i druge finansijsko-računovodstvene poslove; primanje, raspoređivanje, evidentiranje i dostavljanje akata u rad i njihovo otpremanje; arhiviranje predmeta; fotokopiranje i umnožavanje; trebovanje kancelarijskog materijala; i druge pomoćne poslove.