Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter


Министарство спорта обавјештава спортску и другу заинтересовану јавност да је 14. јула 2018. године ступио на снагу нови Закон о спорту („Сл. лист. ЦГ“ бр. 44/18).

Ступањем на снагу Закона о спорту почели су да теку рокови за усклађивање рада, организације и општих аката са одредбама новог закона.

С тим у вези обавјештавају се спортски клубови, спортска друштва и спортско-рекреативна друштва који су на дан ступања на снагу овог закона обављала спортску дјелатност, да су дужни да ускладе рад, организацију и опште акте са одредбама новог закона, у року од четири мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, тј. до 14.новембра 2018. године.

Сходно члану 143 Закона о спорту, спортски клубови, спортска друштва и спортско-рекреативна друштва дужни су да, у року од 4 мјесеца од дана ступања на снагу Закона, тј. најкасније до 14. новембра 2018. године, Министарству спорта поднесу захтјев за усклађивање рада, организације и општих аката спортских организација са Законом о спорту. Уз захтјев је потребно доставити сљедећу документацију:

1. фотокопију решења о упису у Регистар спортских организација код надлежног органа;

2. доказ о идентитету заступника - фотокопија личне карте или пасоша;

3. доказ о идентитету представника и чланова органа управљања - фотокопија личних карти или пасоша;

4. статут сачињен у складу са чланом 59 Закона о спорту;

5. доказ о уплати административне таксе сходно Закону о административим таксама - уплату извршити на жиро рачун број: 832-3161016-63, износ: 20 еура, сврха: сагласност на статут

6. одлуку о образовању органа, са записником са сједнице (предсједник спортске организације, скупштина спортске организације и управни одбор спортске организације) сачињену у складу са чланом 60 до 66 Закона о спорту, потврду скупштине у којој су наведени подаци о оснивачима спортске организације са процентуалним удјелима, као и записник са скупштине на основу којег су донијете одлука и потврда;

7. доказе о испуњености услова за обављање спортске дјелатности из члана 48 Закона о спорту:

- за канцеларије односно спортски објекат – акт којим се доказује правни основ коришћења канцеларије, односно спортског објекта (лист непокретности, уговор о закупу, уговор о послузи, уговор о уступању на коришћење, или други правни акт којим се доказује коришћење на основу дозвољеног правног посла);

Напомена: канцеларија и спортски објекат морају имати опрему у складу са чланом 5 став 1 тачка 2 и 3 Правилника о ближим условима за оснивање и обављање дјелатности спортских организација ("Сл. лист ЦГ", бр. 44/17)

-за стручни кадар - овјерени уговори о ангажованом стручном кадру и лицима за обављање стручних послова у спорту, као и докази о испуњености услова за обављање послова тренера из члана 32 став 5 Закона о спорту:

- доказ о испуњености посебних услова за ту врсту спорта које прописује надлежни национални спортски савез, односно лиценца за обављање послова тренера и један од сљедећих доказа:

1. доказ о стеченом ВИ или ВИИ1 нивоу националног оквира квалификација у области спорта, односно физичког васпитања;

2. рјешење о утврђеном статусу спортисте са врхунским репрезентативним резултатом у тој врсти спорта; или

3. потврда надлежног националног спортског савеза да се као спортиста најмање 10 година бавило том врстом спорта.

Напомена: Лице које је до дана ступања на снагу овог закона обављало послове тренера најмање 5 година, а не испуњава напријед наведене услове (члан 32 став 5 тачка 2 Закона о спорту) треба да достави доказ надлежног националног савеза да је обављало послове тренера најмање 5 година.

Изузетно, ако за одређену област спорта нема лица која испуњавају напријед наведене услове, потребно је доставити доказ о стеченом ИВ нивоу националног оквира квалификација и доказ о испуњености посебних услова за ту врсту спорта које прописује надлежни национални спортски савез, односно лиценца за обављање послова тренера.

- за спортску опрему - изјава овлашћеног лица да спортски клуб, спортско друштво, односно спортско рекреативно друштво има одговарајућу спортску опрему, као и попис те опреме;

-за једну спортску екипу састављену од спортиста регистрованих код надлежног националног спортског савеза, која учестује у систему такмичења који организује тај савез – потврда савеза о регистрацији спортиста, потврда савеза да екипа учествује у систему такмичења које организује, копије уговора или других правних аката којим се уређују међусобна права и обавезе.

8. овјерену изјаву члана органа спортске организације, односно директора, ако га има да није оснивач/суоснивач, власник удјела или акција, заступник, стечајни управник, запослени или члан друге спортске организације исте врсте спорта у Црној Гори или иностранству, власник, односно члан органа спортске кладионице, члан породице лица које је у органу друге спортске организације у истој врсти спорта;

9. овјерену изјава предсједника спортске организације и чланова управног одбора спортске организације да не обавља функције, односно послове из члана 62 став 2 Закона о спорту;

10. овјерену изјаву лица ангажованих у спортским организацијама да не обављају послове из члана 62 став 3.

Министарство спорта ће по захтјеву одлучити у року од 2 мјесеца од дана подношења захтјева и потребних доказа.

Прије одлучивања по захтјеву, Министарство ће утврдити испуњеност услова примјеном Правилника о ближим условима за оснивање и обављање дјелатности спортских организација ("Сл. лист ЦГ", бр. 44/17), до доношења новог Правилника којим ће се уредити ближи услови за оснивање спортске организације и обављање спортске дјелатности.


Ако спортски клуб, спортско друштво и спортско-рекреативно друштво не усклади рад, организацију и опште акте са одредбама новог закона и не достави потребну документацију у прописаним роковима, бисаће се из Регистра спортских организација.

Спортски клуб, спортско друштво и спортско-рекреативно душтво које је брисано из Регистра и лица (физичка и правна) која су у Регистру спортских организација оснивачи на дан ступања на снагу овог закона, одговарају солидарно за обавезе те спортске организације.

Рокови за усклађивање рада, организације и општих аката надлежних националних спортских савеза, ПОК-а и ЦОК-а, почињу да теку након што протекну рокови за подношење захтјева од стране спортског клуба, спортских друштава и спортско-рекреативних друштава, односно рокови у којима Министарство одлучује по захтјевима.

О роковима за усклађивање рада, организације и општих аката са одредбама новог Закона о спорту, надлежни национални спортски савези, ПОК и ЦОК ће бити благовремено обавјештени од стране Министарства спорта.

Образац Захтјева за усклађивање рада, организације и општих аката са одредбама новог Закона о спорту, Нацрт статута и обрасце изјава можете преузети на линковима испод: