Manja slova Veća slova RSS
>

Počinje Javna rasprava o Nacrtu zakona o sportu: Za zakon po mjeri crnogorskih sportista

Datum objave: 22.09.2017 16:01 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicu


”Političari i državni funkcioneri više neće moći da budu predsjednici i članovi Upravnih odbora nacionalnih saveza. Država će stipendirati najbolje mlade sportiste koji će dobiti i status perspektivnih sportista. Konačno će biti ispravljena nepravda zbog koje neki naši najbolji sportisti nijesu mogli dobiti status vrhunskih sportista. Umjesto četrdeset uslov za dobijanje “sportske penzije” biće 35 godina. Osim vrhunskih sportista u olimpijskim sportovima, pravo na premiju stiču i neolimpijci, a prvi put i selektori. Takodje prvi put u Crnoj Gori, biće formiran Savez neolimpijskih sportova i Zavod sa sportsku medicinu. Ministarstvo sporta preuzima kategorizaciju sportova i uvodi sufinansiranje klupskih članarina za djecu koja se bave sportom u profesionalnim klubovima i ograničava ih na maksimalnih 6% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori. Profesionalni sportisti zaključivaće sa klubovima Ugovore o radu, stičući pravo i na benificirani radni staž. Obaveznom preregistracijom odzvoniće fiktivnim klubovima, a Ministarstvo sporta moći će da predloži Vladi sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije sportskih infrastrukturnih objekata.“- sve su to samo neke od brojnih novina koje donosi Nacrt novog crnogorskog Zakona o sportu. 

Podgorica, 22. sep. 2017- Ministarstvo sporta Crne Gore obavještava javnost da u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o sportu koja će počev od danas trajati narednih četrdeset dana. 

Cilj Nacrta zakona o sportu je da u potpunosti uredi sva pitanja koja se odnose na sistem sporta u Crnoj Gori, sportske subjekte i državne organe na koje se zakon odnosi. Nacrtom zakona usaglasiće se rješenja iz važećeg Zakona o sportu sa postojećim pravnim sistemom i otkloniće se određene nejasnoće i prepkreke koje su proizilazile iz važečeg zakona. Osim usaglašavanja i preciziranja zakonskih normi, Nacrt zakona o sportu koji je pripremila radna grupa za izradu Nacrta zakona, nakon što ju je jula ove godine formirao ministar sporta Nikola Janović, unosi i brojne pozitivne novine u sistem sporta. 


Depolitizacija sporta

Možda i jedna od najbitnih novina jeste depolitizcija sporta. Shodno tome, Nacrtom je propisano da predsjednik sportske organizacije i član Upravnog odbora sportske organizacije ne može biti lice koje je: predsjednik države, predsjednik Vlade i ministri, predsjednik Skupštine i poslanici, predsjednik političke partije, predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine Opštine i odbornici, nosilac pravosudne funkcije i lice zaposleno u državnom organu, organu državne uprave, lokalne samouprave, lokalne uprave i privrednom društvu koje je osnovala država, odnosno lokalna samouprava, nadležnom za poslove iz oblasti sporta.

Najboljim mladim sportistima državna stipendija i status perspektivnih sportista 

Jedna od važnijih novina Nacrta zakona zasigurno je i status perspektivnog sportiste, jer Nacrt novog zakona prepoznaje i vrjednuje i rezultate u mlađim kategorijama. Status perspektivnog sportiste, na period od jedne godine, dobija mladi sportista koji je kao reprezentativac Crne Gore u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji, osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na jedinom zvaničnom svjetskom ili evropskom prvenstvu. Novo je i to što perspektivnog sportistu sleduje jednogodišnja stipendija i to u iznosu do 50% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori, u zavisnosti od osvojene medalje.

Rasterećujemo porodične budžete ograničavajući klupske članarine za djecu na 30 eura 

Fokus Ministarstva sporta na razvoj i unaprjeđivanje dječijeg sporta, preslikan je na Nacrt zakona kroz odredbe o dječijem sportu, tako da će u cilju omasovljavanja sporta u dječijem uzrastu, Ministarstvo sporta sufinasirati klupske članarine za djecu koja treniraju u profesionalnim klubovima. Vrste sportova i uzrast djece, najmanje jednom u dvije godine utvrđivaće ministar sporta posebnom Odlukom. Takođe, ističemo da je Nacrtom zakona o sportu propisano i ograničavanje visine članarine u klubovima za sportiste mlađe od 16 godina, koja ne može biti veća od 6% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori.


Konačno doživotne naknade i status vrhunskih, za sportiste poput Zlatičanina 

Nacrtom zakona proširene su i kategorije sportista koji mogu steći status vrhunskog sportiste, pa je predloženo da taj status može biti utvrđen i sportisti koji je kao crnogorski državljanin i reprezent Crne Gore u seniorskoj konkurenciji, osvojio prvo mjesto na nekom od takmičenja u boksu (WBC, WBA, WBO i IBF) ili postao finalista DEJVIS kupa, FED kupa Međunarodne teniske federacije ili Grand slam turnira, ili pak zauzima jedno od prvih deset mjesta na ATP 

listi. Imajući u vidu posebnost tih sportova, Ministarstvo sporta predloženim novim zakonskim rješenjem želi da prevaziđe pravnu prazninu zbog koje neki najbolji crnogorski sportisti nijesu mogli steći status vrhunskog sportiste.

Uslov za nacionalnu „sportsku penziju“ sa 40 spuštamo na 35 godina

Pravo direktno povezano sa statusom vrhunskog sportiste jeste pravo na doživotnu mjesečnu naknadu. Imajući u vidu da sportisti imaju mnogo kraći radni vijek, u odnosu na važeće zakonsko rješenje, predloženo je smanjivanje starosne granice, tako da će vrhunski sportista primati doživotnu mjesečnu naknadu nakon navršenih 35 godina. 


Premije lično sportistima i selektorima

Shodno važećem zakonu pravo na premiju za postignuti sportski rezultat pripadalo je vrhunskom sportisti i sportskoj organizaciji, s tim što nije bilo precizirano kojim licima u sportskoj organizaciji pripada to pravo, niti je iznos premije namijenjen sportskoj organizaciji bio prilagođen vrsti sporta, tj. veličini sportskog kolektiva. Nacrtom zakona propisano je da pravo na premiju pripada pojedincu. Takođe, proširen je krug lica koja imaju pravo na premiju za ostvareni sportski rezultat na osvajače medalja prve kategorije neolimpijskih sportova, a po prvi put pravo na premiju imaće i selektor reprezentacije Crne Gore u kolektivnim sportovima, odnosno glavni trener reprezentativca Crne Gore u pojedinačnim sportovima i to u iznosu od 50% premije koju je za isti rezultat dobio reprezentativac Crne Gore. 

Profesionalni sportisti imaće ugovore o radu, a predložićemo i beneficirani radni staž

Posebno mjesto u Nacrtu zakona našle su odredbe o radnom odnosu i pravima iz radnog odnosa. Tako će, ubuduće, profesionalni sportski klub biti dužan da sa profesionalnim sportistom odnosno trenerom zaključi ugovor o radu, koji će na taj način steći pravo na mjesečnu zaradu i sva prava iz radnog osnosa. To znači da će sportista i trener biti prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje (zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti) a za profesionalnog sportistu Nacrt zakona predviđa i tzv. beneficirani radni staž.

Osnovaćemo Zavod za sportsku medicinu Crne Gore

Nacrtom zakona o sportu, predviđeno je osnivanje Zavoda za sportsku medicinu Crne Gore, u kojoj će se utvrđivati zdravstvena sposobnost sportista i to najmanje jednom godišnje. Takođe, Zavod će voditi evidenciju svih sportskih pregleda, pa će podaci o zdravstvenom stanju sportista biti na jednom mjestu. 


Prvi put u Crnoj Gori biće formiran Savez neolimpijskih sportova

Ministarstvo sporta je prilikom izrade Nacrta zakona o sportu vodilo računa i o sportovima koji nijesu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od strane MOK-a, pa se propisuje mogućnost osnivanja Crnogorskog saveza neolimpijskih sportova, kao njihove krovne asocijacije. 

Ministarstvo sporta preuzima kategorizaciju sportova 

Jedna od novina je i kategorizacija sportova koja do sada u Crnoj Gori nije radjena, što znači da će se konačno rangirati sportovi koji su na programu Olimpijskih igara, kao i oni koji nijesu, ali su priznati od strane MOK-a i kao takvi su od javnog interesa za Crnu Goru. Kategorizaciju će za period od dvije godine utvrđivati ministar sporta na prijedlog posebne komisije i zavisiće od ukupnih rezultata u odredjenom sportu. Kategorizacija sportova, biće izuzetno važna u primjeni novog zakona, imajući u vidu, da sportovima, odnosno sportskim subjektima, pripadaju određena prava u zavisnosti od toga u kojoj se kategoriji taj sport nalazi.


Ministarstvo će sufinansirati saveze,a lokalne samouprave klubove

Ministarstvo sporta sufinansiraće putem javnog konkursa programe nacionalnih sportskih saveza, kao i krovne sportske asocijacije, dok će lokalne samouprave sufinansirati programe sportskih klubova. Pravo prijavljivanja na konkurs stiču tek nakon proteka roka od jedne godine od dana osnivanja, čime će se preduprijediti osnivanje fiktivnih klubova, čiji je osnovni cilj osnivanja bio učešće na konkursu.

Obavezna preregistracija u roku od pola godine 

Nacrt zakona donosi i obaveznu preregistraciju svih sportskih organizacija. Ukoliko ne podnesu zahtjev za preregistraciju u zakonom propisanom roku nakon njegovog stupanja na snagu, prestaće da postoje prvog dana nakon isteka tog roka i biće izbrisani iz Registra.

Ministarstvo sporta poziva građane, stručnu i naučnu javnost, državne organe, političke stranke, nevladine i medjunarodne organizacije, medije i sve ostale zainteresovane organizacije i zajednice, da se uključe u javnu ras pravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o sportu.

Prijedlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona mogu se dostaviti Ministarstvu sporta, na adresu: Svetlane Kane Radević br. 3. Podgorica ili na e-mail: ms@ms.gov.me

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva sporta i portalu e-uprave. 

Nacrt zakona o sportu i program javne rasprave dostupni su na internet stranici Ministarstva sporta:http://www.ms.gov.me/vijesti/176507/Poziv-za-javnu-raspravu-o-Nacrtu-zakona-o-sportu.html 


MINISTARSTVO SPORTA