Manja slova Veća slova RSS
>

Ministarstvo sporta objavilo konkurs za sufinansiranje saveza i klubova u 2018

Ministarstvo sporta objavilo konkurs za sufinansiranje saveza i klubova u 2018
Datum objave: 28.12.2017 15:56 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 87 Zakona o sportu (,,Sl.list CG“, br. 36/11 i 36/13 ) i čl. 3, 4, 7, 8 i 9 Pravilnika o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava sportskim subjektima i kontrolu nad realizacijom programa (,,Sl.list CG“, br. 16/14), Ministarstvo sporta raspisalo je Konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata u 2018. 

Za razliku od prakse prethodnog organa, činjenica da je Ministarstvo sporta već sada raspisalo navedeni Konkurs, pokazatelj je namjere ministarstva, da savezima i klubovima blagovremeno raspodijeli sredstva za realizaciju sportskih aktivnosti u 2018.

Podsjećamo da pravo učešća na Konkursu imaju sportski subjekti koji su, u skladu sa Zakonom o sportu (,,Sl.list CG“, br. 36/11 i 36/13), registrovani za obavljanje sportske djelatnosti u Registru sportskih organizacija, uz dostavljanje sljedeće dokumentacije:

1. Popunjen obrazac prijave na Konkurs – 2 primjerka (jedan se predaje u zatvorenoj koverti sa svom potrebnom dokumentacijom, a drugi na arhivi ili pošti uz zatvorenu kovertu);
2. Program sportskih aktivnosti za 2018., napisan na obrascu koji se nalazi u prilogu Konkursa;
3. Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija u skladu sa Zakonom o sportu („Sl.list CG“, br.36/11 i 36/13); 
4. Akt Zavoda za statistiku o klasifikaciji djelatnosti (ne stariji od šest mjeseci);
5. Izvještaj o realizaciji programa iz prethodne godine, ukoliko su sportskom subjektu bila opredijeljena sredstva na prethodnom konkursu (narativni izvještaj – ne duži od 5 strana);
6. Potvrda iz Uprave za inspekcijske poslove da protiv sportskog subjekta nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanja sportske djelatnosti (ne starija od 30 dana);
7. Potvrda iz Centralne banke Crne Gore da sportskom subjektu nijesu blokirani računi (ne starija od 30 dana);
8. Potvrda iz Poreske uprave da sportski subjekt nema neizmirenih poreskih obaveza do 01.12.2017. ;
9. Izjavu ovlašćenog lica u sportskom subjektu o istinitosti podataka navedenih u prijavi za konkurs (ovjerenu od strane suda, organa lokalne uprave nadležnog za poslove ovjeravanja ili notara).

Ministarstvo sporta će se pri raspodjeli sredstava po osnovu Konkursa za sufinansiranje programa sportskih subjekata u 2018. rukovoditi kriterijumima Pravilnika iz 2014. , koji se prije svega odnose na doprinos programa u ostvarivanju javnog interesa u određenoj oblasti sporta, zatim na sportove koji su na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, ali i oni koji su prepoznati od strane Međunarodnog Olimpijskog komiteta (MOK-a), a nijesu na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara. Takođe ćemo imati u vidu i učešće sportskog subjekta na domaćim i inostranim takmičenjima, uz sportske rezultate u 2017. Medju kriterijuma je i zastupljenost trenera i stručnjaka osposobljenih za rad u sportu, zajedno sa drugim izvorima finansiranja sportskih subjekata.

Naglašavamo da ćemo kod programa sportskih subjekata posebno cijeniti masovnost djece u sportskoj organizaciji, stipendiranje reprezentativaca Crne Gore, kao i učešće na prestižnim međunarodnim takmičenjima u organizaciji zvaničnih federacija određenog sporta.
Kako bi savezima i klubovima olakšalo proceduru izrade programa za 2018. Ministarstvo sporta pripremilo je obrazac za izradu programa sportskih aktivnosti, koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice ministarstva, gdje je i objavljen tekst konkursa, zajedno sa obrascem prijave na konkurs, kao i izjavom o istinitosti podataka navedenih u prijavi.

Podsjećamo, na dužnost sportskih subjekata da dodijeljena sredstva koriste namjenski, za realizaciju programa za koje su ih dobili, u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između sportskog subjekta i ministarstva, ali i na njihovu obavezu da po završetku realizacije programskih aktivnosti, ministarstvu dostavljaju finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima. Pored godišnjeg, sportski subjekti dužni su da dostavljaju i kvartalne izvještaje o utrošenim sredstvima.
Dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata u 2018.“ zajedno sa popunjenim obrascem prijave na konkurs, koji se dostavlja uz zatvorenu kovertu. Komisija za raspodjelu sredstava sportskim subjektima, otvoriće pristigle prijave, tek nakon završetka konkursa.

Prijave na konkurs dostavljaju se svakog radnog radnog dana od 08:00 do 10:00 i od 12:00 do 14:00, zaključno sa 18.01.2018., neposredno, predajom na arhivi Ministarstva sporta ili poštom na adresu: Ministarstvo sporta, ul. Svetlane Kane Radević br. 3, Podgorica. 
Komisija za raspodjelu sredstava sportskim subjektima, neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave.