Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini u oblastima društvene brige o mladima i razvoja civilnog društva

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini u oblastima društvene brige o mladima i razvoja civilnog društva
Datum objave: 02.02.2018 14:48 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicuU skladu sa članom 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2018. godini („Službeni list CG“, broj 83/17), a u vezi sa članom 32b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, broj 37/17), Ministarstvo sporta objavljuje 

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini u oblastima društvene brige o mladima i razvoja civilnog društva i volonterizma. 

Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija (u daljem tekstu Komisija) čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici iz Ministarstva sporta, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koji djeluje u oblastima društvene brige o djeci i mladima i razvoja civilnog društva i volonterizma.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana Komisije.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik iz ministarstva.

I - Nadležnosti i zadaci komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

• objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave, do 1. marta u godini za koju se vrši raspodjela;
• objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju, koje sadrži osnovne informacije o javnom konkursu; 
• objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
• utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača; 
• odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava; 
• traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
• dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava;
• zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;
• prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
• sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija;

II- Nevladine organizacije koje mogu predložiti kandidata/kinju:

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Komisije ukoliko ispunjava sljedeće uslove:
• upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
• u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima društvene brige o mladima i razvoja civilnog društva i volonterizma; 
• u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblasti društvene brige o mladima i razvoja civilnog društva i volonterizma ;
• predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;
• više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

III –Uslovi za kandidate/kandidatkinje:

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu Komisije može biti lice koje: 
• je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
• posjeduje iskustvo u oblastima društvene brige o mladima i razvoja civilnog društva i volonterizma,
• nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.
Predstavnik nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana Komisije.

IV – Potrebna dokumentacija:

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi: 
• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija; 
• kopije akta o osnivanju i statuta;
• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblastima društvene brige o mladima i razvoja civilnog društva i volonterizma;
• kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu; 
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;
• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/icu Komisije;
• biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u oblastima društvene brige o mladima i razvoja civilnog društva i volonterizma,
• izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
• izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Komisije.

V - Rok za podnošenje predloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Dokumentacija o javnom pozivu dostavlja se arhivi Ministarstva sporta od 8 do 10 i od 12 do 14 časova i putem pošte na adresu: 
Ministarstvo sporta
Svetlane Kane Radević broj 3
81000 Podgorica
sa napomenom: „Predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima društvene brige o mladima i razvoja civilnog društva i volonterizma u 2018. godini“

Predlog kandidata za člana komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo sporta će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/tkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/tkinja koji su predloženi za članove/ice Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Po isteku ovog roka, Ministarstvo sporta će u roku od pet dana imenovati kandidata/kinju sa najvećim brojem predloga nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Komisije mogu se dostaviti na adresu andrea.popovic@ms.gov.me

MINISTARSTVO SPORTA