Manja slova Veća slova RSS
>

Vodič za slobodan pristup informacijama

Datum objave: 02.06.2017 15:04 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicuBroj: 01-1648
Podgorica, 01.06.2017.godine

Na osnovu člana 11 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list CG” br. 44/12 i 30/17) Ministarstvo sporta donijelo jeVODIČ
ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
MINISTARSTVA SPORTAI OSNOVNI PODACI O MINISTARSTVU SPORTA

Sjedište Ministarstva sporta je u Podgorici, na adresi Svetlane Kane Radević br. 3, tel: (+382) 20- 684-904, opšta E- mail adresa: ms@ms.gov.me, Web site: www.ms.gov.me

Posebna E-mail adresa za podnošenje zahtjeva za Slobodan pristup informacijama 

E- mail adresa: ms@ms.gov.me


II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU MINISTARSTVA SPORTA 

1. Javni registri i javne evidencije
- Djelovodnik;
- upisnik prvostepenog upravnog postupka;
- evidencija zaposlenih u Ministarstvu;
- evidencija registarskog i arhivskog materijala predatog Državnom arhivu;

2. Normativa i druga akta
- zakon/ i 
- podzakonska akta( uredbe, odluke, pravilnici, upustva);
- pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva sporta; 
- statuti i druga opšta akta sportskih organizacija na koje Ministarstvo sporta daje saglasnost;

3. Analize, informacije, izvještaji, elaborati i drugi opšti akti
- planovi i programi rada i izvještaji o radu Ministarstva sporta;
- informacije, propis ili drugi akti o međunarodnoj saradnji u oblasti sporta; 
- programi rada i izvještaji o radu Nacionalnih saveza i sportskih klubova;
- materijali usvojeni na sjednici Vlade CG čiji je obrađivač ili predlagač Ministarstvo;
- zaključci Vlade CG koji se odnose na Ministarstvo sporta;

4. Programi i projekti iz oblasti iz nadležnosti Ministarstva sporta za sufinansiranje/ finansiranje
- konkursi za sufinansiranje programa i projekata;
- prijave na konkurse sa aplikacionom dokumentacijom;
- pojedinačni zahtjevi za sufinansiranje programa i projekata;
- rješenja o obrazovanju stručnih komisija;
- zapisnici o radu stručnih komisija;
- rješenja o sufinansiranju odabranih programa i projekata;
- ugovori o sufinansiranju odabranih programa i projekata;
- izvještaji korisnika sredstava o realizaciji projekata sufinansiranih od strane Ministarstva sporta;

5. Pojedinačni akt
- rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje određenih sportskih djelatnosti;
- rješenja o žalbama na prvostepena rješenja Ministarstva;
- uvjerenja i mišljenja;

6. Finansije
– budžet Ministarstva sporta;
- plan raspodjele budžeta na neposredne korisnike;
- završni račun budžeta Ministarstva sporta;
- dokumenta o javnim nabavkama Ministarstva sporta;
- dokumenta o osnovnim sredstvima i opremi Ministarstva sporta;
- finansijske evidencije i pojedinačna finansijska dokumenta;

7. Podaci o zaposlenima
- personalna dokumentacija zaposlenih; 


III PODACI O ZAPOSLENIMA 

Pristup informacijama u vezi sa državnim službenicima i namještenicima Ministarstva sporta ( iz personalnih dosijea i dr.) biće dozvoljen u skladu sa posebnim propisima kojima je regulisana zaštita podataka o ličnosti i zakonom o slobodnom pristupu informacijama. 

IV PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Pokretanje postupka 

Postupak se pokreće pisanim ili usmenim zahtjevom lica, na koji se ne plaća administrativna taksa. 

Zahtjev treba da sadrži:
- naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se može identifikovati;
- način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;
- podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica, ili naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.

Podnosilac zahtjeva može da u zahtjevu navede i druge podatke za koje smatra da su od značaja za ostvarivanje pristupa traženoj informaciji.

Zahtjev se može podnijeti na propisanom obrascu, u slobodnoj formi ili saopštenjem neposredno na zapisnik službenom licu.

Obrazac zahtjeva se može dobiti u Ministarstvu sporta (kancelarija br.2), a isti se nalazi na web stranici Ministarstva sporta.

2. Način podnošenja zahtjeva:

Zahtjev se može podnijeti:
- neposredno u arhivi (kancelarija br.1)
- putem pošte, na adresu Ministarstva sporta, 81000 Podgorica, Svetlane Kane Radević br. 3
- na posebnu e-mail adresu: ms@ms.gov.me
- na tel/fah br. tel: (+382) 20- 684-904
- saopštenjem neposredno na zapisnik službenom licu.

3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Pristup informaciji može se ostvariti:
- neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama Ministarstva sporta,
- prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Ministarstva sporta
- dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane Ministarstva sporta ( prepisivanje ili fotokopiranje informacije od strane Ministarstva), neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, uz prethodno prezentiranje dokaza o uplaćenim sredstvima za naknadu stvarnih troškova prepisivanja- fotokopiranja, dostavljanja i sl. 

4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita 

Po zahtjevu za pristup informaciji, rješava se u roku od 15 (petnaest ) dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, osim u slučaju zaštite života ili slobode lica, kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati. 

Rok iz stava 1 može se produžiti za osam dana ako:
- se traži pristup izuzetno obimnoj informaciji; 
- se traži pristup informaciji koja sadrži podatak koji je označen stepenom tajnosti;
- pronalaženje tražene informacije zahtijeva pretraživanje većeg broja informacija, zbog čega se značajno otežava redovni rad Ministarstva sporta. 

U slučaju iz stava 2 Ministarstvo sporta je dužno da u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, u pisanoj formi, obavijeti podnosioca zahtjeva o produženju roka za rješavanje po zahtjevu. 

Pristup informacijama se ostvaruje u roku od 3(tri) dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, odnosno u roku od 5 (pet) dana od kada je podnosilac zahtjeva dostavio dokaz o uplati troškova postupka, ako su oni rješenjem određeni. 

Protiv akta Ministarstva sporta o zahtjevu za Slobodan pristup informaciji podnosilac zahtjeva i drugo zainteresovano lice može izjaviti žalbu nezavisnom nadzornom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama, Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, preko ovog Ministarstva. 

Izuzetno, protiv Rješenja kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji koja sadrži podatke koji su označeni stepenom tajnosti ne može se izjaviti žalba, već se može tužbom pokrenuti upravni spor. 

5. Troškovi postupka

Troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji, osim invalidnih lica i lica u stanju socijalne potrebe koja ne plaćaju troškove postupka. 

Troškovi postupka odnose se na svarne troškove prepisivanja, fotokopiranja, i dostavljanja tražene informacije. 

Troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja, uplatom odgovarajućeg iznosa u korist Budžeta Crne Gore, na žiro račun br. 907-83001-19, što se dokazuje prilaganjem uplatnice u spise predmeta. 

Ako podnosilac zahtjeva ne dostavi dokaz da je uplatio troškove postupka u utvrđenom iznosu, Ministarstvo sporta mu neće omogućiti pristup traženoj informaciji.

V OVLAŠĆENA ODGOVORNA LICA 

- Slađana Vučetić,
- Perica Đukanović, lice koje će je zamjenjivati u slučaju odsustva. 

VI OBJAVLJIVANJE VODIČA 

Ovaj vodič će biti objavljen na oglasnoj tabli i web site stranici Ministarstva sporta.


MINISTAR 
Nikola Janović